ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov berieme vážne a zodpovedne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach www.nadejasloboda.sk, www.srnaprvommieste.sk sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05. 2018.

ČO TO PRE VÁS A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SKRATKE A ZROZUMITEĽNE ZNAMENÁ?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

COOKIES

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnicky sa to nazýva profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V skratke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info@nadejasloboda.sk a v lehote maximálne 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom tejto lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

ĎALŠIE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach:

registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára a podobne. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách a to len v nevyhnutnom rozsahu.

ČO JE TO SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súborom osobných údajov a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho veľa, avšak len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život vo viacerých oblastiach.

NA ČO TIETO INFORMÁCIE O VÁS POUŽÍVAME A NA AKÉ ÚČELY? NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je občianske združenie Nádej a Sloboda, Šipice 46, 962 68 Hontianske Tesáre, Slovenská republika, IČO:  54 058 872, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-62213.

K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných stránkach:

www.nadejasloboda.sk

www.srnaprvommieste.sk

www.srnaprvommieste.info

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledovných skupín:

Osobné údaje zadávané na webstránkach

www.srnaprvommieste.sk

www.nadejasloboda.sk

www.srnaprvommieste.info

Objednávkový formulár na online kurzy na uvedených webstránkach:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste Fyzická osoba – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady, právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov,

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka – oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze,

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (vstup do online kurzu), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa – právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy,

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše financie,

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze a informovať o konaniach štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a v oblasti podnikania v cestnej doprave

platobné údaje – technické zabezpečenie platby – právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online

Osobné údaje zadávané na webstránke

www.nadejasloboda.sk

www.srnaprvommieste.sk

www.srnaprvommieste.info

e-mail – na účel vstupu do webinára ( online prednášky zdarma) po zadaní e-mailu na váš e-mail je zaslaný odkaz, ktorý umožňuje prístup k obsahu webinára. Obsahom tohto e-mailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom cestnej dopravy a ponúk na ďalšie obdobné produkty. Ak súhlas so zasielaním informácií neudelíte, tak už na váš e-mail nebudú zasielané podporné a poradenské informácie ani ponuky od prevádzkovateľa.

Upozorňujeme vás, že na web stránku, ktorá predáva, nebudete mať prístup len po prezretí jedného webinára, výber je na vás.

ODPORÚČANIA NA PRODUKTY NA WEBSTRÁNKACH

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie požiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

KOMENTÁRE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári ( meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od sprostredkovateľa platformy Disqus a našimi zásadami spracovanie osobných údajov.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovné predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

STE V BEZPEČÍ

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia, ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

K 01.09.2022 máme vypracované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej dobe budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike, s Úradom na ochranu osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo na informácie o údajoch prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je občianske združenie Nádej a Sloboda, Šipice 46, 962 68 Hontianske Tesáre, Slovenská republika, IČO:  54 058 872, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-62213.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností alebo neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „ právo na zabudnutie“, to znamená právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: môžete kliknúť na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@nadejasloboda.sk

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založená na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy. Na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme naďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov a to počas obdobia preverovania správnosti údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania, tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, avšak potrebujete ich práve vy na preukázanie, prípadne obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia, v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v Európskej únii. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo Európskej únie do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

SPROSTREDKOVATELIA (PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV) ALEBO KTO MÁ EŠTE K VAŠIM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Náš tím pracuje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú ku 01.09.2022 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, Slovenská republika.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše sú veľké spoločnosti na trhu, viac informácií o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Smartemailing (e-mail marketing) – https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Facebook – GDPR – https://www.facebook.com/business/gdpr#Smluvn%C3%AD-podm%C3%ADnky-pro-inzerenty

Disqus (komentáre) – Privacy Policy, updates on Disqus privacy policy

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na sekretariat@nadejasloboda.sk. Ďakujeme.

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú príjemcovia – sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás.

Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona,  právoplatných úradných alebo súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

KONTAKTNÉ OSOBY:

RNDr. Ján Baránek, e-mail: info@nadejasloboda.sk

ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a budeme vás informovať e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 01.09.2022.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Nádej a Sloboda, Šipice 46, 962 68 Hontianske Tesáre, Slovenská republika

Web: www.nadejasloboda.sk

Web: www.srnaprvommieste.sk
Email: info@nadejasloboda.sk